Екологічні публікації
 
 
 
 
  Публікації  
 
1. Галенко I. В.,
кандидат технічних наук
Інститут Європейської безпеки та конверсії.


ТЕХНОГЕННІ СТИМУЛИ ІННОВАЦІЙ


Доповiдь пiдготовлена до Мiжнародної конференцiї "Антропогенно - змiнене середовище України: ризики для здоров'я населення та екологiчних систем" (Київ, 2003). Витоки суджень
автора можна знайти у працях Ф.Енгельса, присвячених еволюцiї вiйськового мистецтва. ...природу iнновацiйних процесiв слiд розглядати ширше, з позицiй мислетворчої дiяльностi людини як, у тому числi, i фiзiологiчної iстоти, для якої властивi поняття "загрози", "виклик безпецi", "страх", а не тiльки виходячи зi звичних "вигода", "конкуренцiя", "змагання", "пiзнання", "самоствердження" та iн. У випадку з екологiчними ризиками генезис процесу можна описати так: "протистояли загрозi вiйни (страх фiзичного знищення)" - "забруднювали довкiлля (страх бути виявленим i знищеним)" - "дiзналися про екологiчну загрозу (страх)" - "усвiдомили нову загрозу (страх фiзичного знищення)" - "вжили заходи (страх покарання)" - "завдали шкоди ґрунтам" i створили новi невiдомi загрози...

Прочитати статтю (файл у zip-архіві):
Техногенні стимули інновацій (файл TehnoInov.zip, 18 Kb)
або документ (файл TehnoInov.doc, 83 Kb)

 
 
2. Галенко I. В.,
кандидат технічних наук
Інститут Європейської безпеки та конверсії.


"ІННОВАЦІЙНІ ПРИРОДООХОРОННІ ПРОЕКТИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ"

Опубліковано в журналі "Екологічний вісник", вересень-жовтень 2003 р. (С. 15-17)

В доповiдi пiд час семiнару "Екологiя вiйськової
дiяльностi", який вiдбувався в рамках V Всеєвропейської конференцiї мiнiстрiв навколишнього середовища в травнi 2002 р. у
м. Києвi, розглядаються шляхи використання у природоохороннiй дiяльностi високотехнологiчних пiдприємств ВПК України та пiдприємств, що утворилися в результатi лiквiдацiї 43 Ракетної армiї.
Актуалiзовано iснуючi проблеми i екологiчнi загрози суспiльству, якi створюються у наслiдок неефективного державного менеджменту.

Прочитати статтю (файл у zip-архіві):
Інноваційні природоохоронні проекти із залученням елементів військового потенціалу (файл Galenko.zip, 21 Kb)

або у форматі PDF:
сторінка 1 (143 Kb)
сторінка 2 (153 Kb)
сторінка 3 (153 Kb)